KOOPERATİFÇİLİK

Sadece kooperatifçilik: www.koop-tr.com Anamenü | Altmenü | Servis menü | Kişisel sayfaya giriş
Anasayfa > Sektör kooperatifleri anasayfası > Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi >

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Ülkemizde kooperatifler, türlerine göre üç ayrı Kanuna tabi olarak kurulmakta ve faaliyet göstermektedirler; tabi olduğu kanun:1163 sayılı kooperatifler kanunudur.

Küçük Sanayi Sitesi Kuruluş İşlemleri

Küçük Sanayi Sitesi Kuruluş Talebi ve Müteakip İşlemleri

Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğünün bir diğer görevi olan Küçük Sanayi Siteleri (KSS) kuruluş işlemlerine; Valilik, Belediye veya KSS Yapı Kooperatifinin müracaatı üzerine, yer seçimi çalışmaları ile başlanmaktadır.

Yer Seçimi İşlemleri

Yatırım programında yer alan ya da almayan tüm KSS’lerinin yer seçimleri Sanayi Bakanlığı elemanlarınca mahallinde, yer seçimi kriterleri çerçevesinde yapılmakta ve seçilen KSS yerine dair ilgili kurum görüşleri alınmaktadır. Seçilen KSS yerinin, kooperatifçe satın alınması, imar planlarına işlenmesi ve görüşleri alınan kurumların herhangi bir şartlı görüşü varsa bunların yerine getirilmesi gerektiğini bildiren Sanayi Bakanlığı talimat yazısı ilgili Kooperatif Başkanlığı, Belediye ve Valiliğe gönderilmektedir. Söz konusu talimat yazısı ekiyle;

* Kooperatifçe hazırlanıp ilgili kuruluşlara onaylattırılacak taahhütnameler ve vergi kayıt formları kooperatif yetkililerince imzalanıp mühürlenecek genel üye ve meslek grupları dağılım listeleri İlin Valiliği’ne (Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü) gönderilmesi ve Valilikçe onaylanan bu listeler ile uygun görülen Küçük Sanayi Sitesi yerine ilişkin;
* Ada, parsel ve yol ayrımı yapılmamış, ilgili kurumca onaylı imar planının, Tapu asılları ve fotokopilerinin (asılları iade edilmek üzere),
* Kadastro Müdürlüğü’nce onaylı 1/1000 ölçekli kadastral paftanın,
* Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ nün 17.08.1987 tarih ve 1634, Afet işleri Genel Müdürlüğü’ nün 31.05.1989 tarih ve 4343 sayılı genelgeleri doğrultusunda resmi veya özel kuruluşlardan birine hazırlattırılacak ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü’ ne onaylattırılacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun,
* 10 metre ara ile karelajı yapılmış 1/1000 ölçekli resmi kuruluştan (Bayındırlık ve İskan Müdürlükleri, DSİ, İller Bankası ve Karayolları Bölge Müdürlükleri v.b.) onaylı plankotenin,
* 1 m. eğri aralıklı tesviye eğrili planın (tesviye eğrili planda dereler, sel yatakları, şevler, varsa ormanlık alanlar belirtilir)
Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilmesi istenmektedir.

Proje ve İhale Çalışmaları
(Bilgiler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde alınmıştır.)

Söz konusu belgelerin Bakanlığımızca incelenmesi ve uygun bulunması halinde kooperatifçe proje çalışmalarına başlanılarak aşağıdaki işlem sırası takip edilir.
1) Uygulama projeleri “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı proje şartnamesi” ve Bakanlığımız “proje düzenleme esasları”na uygun olarak hazırlanmaktadır.
2) Hazırlanan genel yerleşim planı (1/1000), koordinatlı aplikasyon planı (1/1000), subasman kotlu plan (1/1000), imar planı (1/1000), zemin kat ve asma kat planları (1/50), kesit ve görünüşler (1/50), çatı planları (1/50) ve mimari detayları (1/20)-(1/1) Bakanlığımızca onaylanmaktadır.
3) Mimari projelerin tamamlanmasını müteakip keşif ve metrajları, statik-betonarme hesap ve projeleri, sıhhi tesisat projeleri ve elektrik iç tesisat projeleri Bakanlığımızca onaylanmaktadır.
4) Söz konusu projelerin onaylanmasını müteakip gerekli ödeneğin bulunması durumunda KSS Yapı Kooperatiflerinin üst yapı ve alt yapı inşaat ihaleleri; Kooperatif Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararı ile Bakanlığımıza başvurulması halinde, Bakanlığımızca belirlenen ihale usulü ve yeterlik kriterlerini de kapsayan ihale dokümanları kapsamında, Bakanlığımızdan tefrik edilen 5 üye ve Kooperatif Yönetim Kurulunca belirlenen 2 üyenin katılımı ile oluşturulan ihale komisyonunca Bakanlığımızda gerçekleştirilmektedir.

KSS İnşaatlarının Yapımına İlişkin İşlemler

İhalesi yapılarak onaylanan KSS inşaatlarının yapımına ait sözleşmeler, Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanlıkları ile Yüklenici (müteahhit firma) arasında yapılmakta olup, noter tasdikli sözleşmenin bir kopyası Bakanlığımıza gönderilmekte ve Bakanlığımızda muhafaza edilmektedir. Söz konusu işlemlerin tamamlanmasını takiben;
1) Onaylı projeler KSS Yönetim Kurulunca müteahhide teslim edilerek yer teslimi yapılır ve Bakanlığımıza bildirilir. (Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi 4. maddesine göre)
2) Müteahhit firma şantiyesini kurarak işe başlar ve hazırlanan iş programları idarenin (Kooperatifin) onayından sonra Bakanlığımızca da incelenerek sözleşmeye uygun hale getirilir ve onaylanır.
3) Yüklenici firma; sözleşme, iş programı ve ödenek dilimlerine göre işe başlar, hazırlanan hakediş raporları idarenin onayından sonra Bakanlığımıza gönderilir.
4) Hazırlanan hakediş raporunun; sözleşmeye, keşfe, projeye ve sözleşme eki teknik şartnamelere uygun olup olmadığı, Bakanlığımız teknik elemanlarınca mahalline gidilerek kontrol edilir.
5) Bakanlığımız teknik elemanlarınca mahallinde yapılan kontrol sonucu hazırlanan ve hakedişteki imalat ve ihzaratı, yapılan işlerin projeye, şartnamelere, keşfe ve birim fiyat tariflerine uygun olup olmadığını belirten bir rapor Genel Müdürlük makamına sunulur. Aynı zamanda idare ve müteahhit arasında sonradan oluşabilecek anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak amacıyla mahallinde bir inşaat tespit tutanağı düzenlenerek taraflarca imzalanılır.
6) Bakanlığımız teknik elemanlarınca incelenen hakediş raporları Makam onayına sunulur ve onayı takiben, Yatırım Programı ödeneği dikkate alınarak ödeme talimatı verilir. Ödenek dilimlerinde harcama yönünden bir eksiklik ya da fazlalık olması durumunda, Kooperatif Yönetim Kurulu kararı istenerek gerekli düzenleme yapılır.
7) İnşaat sırasında ortaya çıkabilecek imalat değişiklikleri veya yeni imalatlar, Kooperatif Yönetim Kurulu kararlarıyla değerlendirilir ve yapılıp yapılmamasına Bakanlığımızca karar verilir.
8) Keşif artışı olan imalatlar idarece değerlendirilerek miktarları tayin edilir. Yapılması zaruri görülen imalatlar için Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi doğrultusunda mukayeseli keşif hazırlanır. İdarenin teklifi Bakanlığımızca uygun görülmesi halinde keşif artışı gerçekleşmiş olur.
9) Sözleşmede belirtilen işlerin bitiminden sonra, geçici ve kesin kabuller yapılarak iş bitirme belgesi verilir.

(Bilgiler: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinden alınmıştır. - kooptr.com)

Harika fırsat!

Zorunlu !, Internet-Elektronik ortam !

Kooperatif yöneticileri ! 1163 sayılı yasa ve TTK değişmektedir. Değişiklikler Internet ve elektronik ortamla ilgilidir. Kooperatiflerin Elektronik-Internet ortamında yer almaları zorunlu hale gelmektedir. Sitemiz kooperatiflere bu konuda seçenekli fırsat sunmaktadır.

Yeni ve atıl kooperatiflere "Ofis Hizmeti" !

Ülkemiz ve Dünya çok sık ekonomik dalgalanmalar içinde bulunuyor. Kooperatifler TTK içinde ve tüzel kişiliktir. Anlamı; hiç bir geliri olmasa dahi, düzenli ve yüksek giderleri vardır. Kooperatif yöneticileri ! Kooperatifiniz giderlerini tek başına karşılayana kadar "ortak ofislerde" yer alalım. Daha fazla bilgi

Öğrenciyken bile profesyonel olabilen gençler için

Altmenü